Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, onder de hiernavolgende termen de volgende betekenis verstaan:
  • oprachtgever: de wederpartij van Happy Hippo Websites 
  • Happy Hippo Websites (onderdeel van Walraven WebWerk): de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
  • overenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Happy Hippo Websites

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Happy Hippo Websites gesloten overeenkomsten.
 2. Door betaling van de eerste termijn van de dienst verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Happy Hippo Websites en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 3. Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Happy Hippo Websites zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Happy Hippo Websites en de opdrachtgever in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 6. Happy Hippo Websites kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen deze algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichting te betalen voor de reeds geleverde diensten.

Artikel 3. Offertes en overeenkomsten

 1. De door Happy Hippo Websites gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
 2. Gemaakte (al dan niet mondelinge) afspraken binden Happy Hippo Websites en de opdrachtgever door schriftelijke acceptatie van een offerte door de opdrachtgever of vanaf het moment dat deze schriftelijk door Happy Hippo Websites zijn bevestigd of vanaf het moment dat Happy Hippo Websites met instemming van de opdrachtgever een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Happy Hippo Websites niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Happy Hippo Websites kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Aanvaarding van een offerte met afwijking op (al dan niet ondergeschikte) punten is niet mogelijk.
 6. Een bevestigde opdracht kan gewijzigd worden door middel van een schriftelijke omschrijving van de wijzigingen. Wijzigingen zijn voor Happy Hippo Websites pas bindend indien deze schriftelijk door haar zijn bevestigd. Dergelijke wijzigingen kunnen het verwachte tijdstip van voltooiing van de opdracht beïnvloeden.

Artikel 4. Financiële bepalingen

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere eventuele heffingen, die van overheidswege worden opgelegd.
 2. Happy Hippo Websites hanteert een maandelijkse vergoeding voor haar diensten. Deze kan ook jaarlijks voldaan worden.
 3. Happy Hippo Websites mag de geldende prijzen en tarieven aanpassen na een schriftelijke kennisgeving tenminste drie maanden voor de ingangsdatum van de nieuwe prijzen en tarieven. Indien de opdrachtgever laat weten niet met deze aanpassing in te stemmen, eindigt de overeenkomst automatisch na het verstrijken van de lopende contracttermijn.
 4. Alle betalingen moeten gedaan worden via automatische incasso en maximaal binnen 14 dagen na factuurdatum op ING bankrekening (IBAN) NL36INGB0009317483 t.n.v. Happy Hippo Websites (HAPPY HIPPO WEBSITES).
 5. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 6. Indien na het verstrijken van de betalingstermijn door Happy Hippo Websites nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd. Alle door Happy Hippo Websites te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever.
 7. Happy Hippo Websites heeft het retentierecht op alle zich onder haar bevindende gegevens, papieren en andere goederen, tot aan het moment waarop de opdrachtgever al hetgeen hij aan Happy Hippo Websites verschuldigd is heeft voldaan.
 8. Happy Hippo Websites stuurt de facturen per e-mail tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 5. Naamsvermelding en promotie

 1. Happy Hippo Websites heeft het recht te allen tijde haar naam op de aangeleverde producten en diensten te vermelden of te verwijderen.
 2. Happy Hippo Websites mag de gemaakte websites, producten en diensten van de opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Happy Hippo Websites zal zich naar beste kunnen inspannen de opdrachten met zorg uit te voeren. Happy Hippo Websites neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
 2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Happy Hippo Websites aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Happy Hippo Websites worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Happy Hippo Websites zijn verstrekt, heeft Happy Hippo Websites het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 7. Wijzigingen en meerwerk

 1. Indien Happy Hippo Websites op verzoek of met voorafgaande instemming van de opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan Happy Hippo Websites worden vergoed volgens de geldende tarieven van Happy Hippo Websites.

Artikel 8. Annulering, duur en beëindiging

 1. Behoudens de hiernavolgende gevallen is een opdrachtgever nimmer gerechtigd een eenmaal gesloten overeenkomst te annuleren, tenzij Happy Hippo Websites met annulering instemt.
  1. Een opdrachtgever kan een overeenkomst annuleren, voordat Happy Hippo Websites begonnen is met de uitvoering ervan, als de opdrachtgever de hierdoor ontstane schade vergoedt. De schade kan in ieder geval bestaan uit gereserveerde arbeidstijd.
  2. Indien de opdrachtgever een opdracht met toestemming van Happy Hippo Websites annuleert, terwijl Happy Hippo Websites al begonnen is met de uitvoering van de opdracht, is de opdrachtgever gehouden alle tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren te vergoeden.
  3. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert, is hij voorts verplicht Happy Hippo Websites te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht.
 2. Happy Hippo Websites kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Happy Hippo Websites gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende (betalings)voorwaarden.
 3. Happy Hippo Websites heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichtingen jegens Happy Hippo Websites niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Happy Hippo Websites zal de opdrachtgever hierover van tevoren in kennis stellen, tenzij dit in alle redelijkheid en billijkheid niet van Happy Hippo Websites kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 4. Contracten kennen een looptijd van 1 jaar en kunnen vervolgens, met in achtname van een opzegtermijn van 1 maanden, per maand worden opgezegd.
 5. Deze contracten worden, behoudens tijdige opzegging met inachtneming van deze opzegtermijn, stilzwijgend verlengd.

Artikel 9. Termijn van levering

 1. Een door Happy Hippo Websites opgegeven termijn voor levering heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Ook in zulks geval is Happy Hippo Websites pas in verzuim nadat de opdrachtgever haar per aangetekende brief in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

Artikel 10. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Happy Hippo Websites (en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst) is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van enige op haar rustende wezenlijke verplichting jegens de opdrachtgever.
 2. Voor bedrijfs- gevolg- of indirecte schade of schade als gevolg van overmacht is Happy Hippo Websites in geen geval aansprakelijk.
 3. Indien Happy Hippo Websites aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Happy Hippo Websites in ieder geval te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. Happy Hippo Websites is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat door derden is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. De opdrachtgever vrijwaart Happy Hippo Websites voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
 5. Elke aansprakelijkheid van Happy Hippo Websites vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
 6. De beperkingen van aansprakelijkheid uit dit artikel gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Happy Hippo Websites of haar ondergeschikten.

Artikel 11. Overmacht

 1. In geval van overmacht is Happy Hippo Websites gerechtigd haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij hierdoor tot schadeloosstelling verplicht zal zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan: elke vreemde oorzaak, die niet aan Happy Hippo Websites kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van Happy Hippo Websites kan worden gevergd.
 3. Happy Hippo Websites is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider (zoals het uit de lucht gaan), domeinnaamregistrant of anderen waarop Happy Hippo Websites geen invloed kan uitoefenen.
 4. Happy Hippo Websites heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud en intellectueel eigendom

 1. De opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en door opdrachtgever verstrekte documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.
 2. Door Happy Hippo Websites of anderen ontwikkelde scripts en programma's gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van Happy Hippo Websites.
 3. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectueel eigendom toe aan Happy Hippo Websites. Wanneer opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Happy Hippo Websites, verkrijgt opdrachtgever een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp of de website.

Artikel 13. Hosting en domeinregistratie

 1. Happy Hippo Websites heeft het recht om hostingaccounts onder de volgende omstandigheden op non-actief te zetten
  1. Als deze illegale content bevatten
  2. Als deze te veel CPU kracht gebruiken (boven de afgesproken limieten)
  3. Als deze bestanden bevatten die schadelijk zijn voor de server (virussen, spamscripts etc)
 2. Het plaatsen van adult materiaal op het hostingaccount is toegestaan, mits modellen 18+ zijn.
 3. Op het hostingaccount is het volgende niet toegestaan: IRC materiaal, webgebaseerde spellen, het al dan niet bewust versturen van spam.
 4. Als uw account over dataverkeer en/of webruimte gaat, wordt vooraf op de hoogte gesteld. Het verschrijden van uw limit kan tot gevolg hebben dat uw website niet meer goed functioneert en dat u geen e-mail meer kunt ontvangen. U dient in zo’n geval schijfruimte vrij te maken of extra ruimte bij te kopen.
 5. Happy Hippo Websites blijft eigenaar van alle geleverde domeinen totdat de betaling is ontvangen.
 6. Happy Hippo Websites garandeert een netwerk uptime van 99,9%. Indien deze percentages niet behaald kunnen worden, is een korting te bespreken op de volgende maand. Happy Hippo Websites is niet aansprakelijk voor geleden schade door downtime.
 7. Happy Hippo Websites garandeert in samenwerking met Icehosting een continue stroomtoevoer naar alle servers.
 8. Overmacht en gepland onderhoud valt niet onder de gegarandeerde uptime garantie. Onder overmacht wordt verstaan: brand, blikseminslag, stroomuitval, hackers, crackers, hardware uitval netwerkuitval buiten ons eigen netwerk.
 9. Happy Hippo Websites is nooit aansprakelijk voor verlies van data of gegevens.
  1. Happy Hippo Websites kan niet aansprakelijk gesteld worden als een server om wat voor reden dan ook offline gaat.
  2. Schadeclaims kunnen nooit hoger zijn dan de kosten van de dienst.

Artikel 14. Diversen

 1. Op alle aanbiedingen van Happy Hippo Websites en de met haar gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen Happy Hippo Websites en de opdrachtgever die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem.

Artikel 15. Privacy bepalingen

 1. De persoonsgegevens van de opdrachtgever worden door Happy Hippo Websites slechts gebruikt om zijn aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever. Daarbij zijn de privacy bepalingen van de SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie) belangrijk.
 2. De persoonlijke informatie van de opdrachtgever, aangeleverde documenten, beelden geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Happy Hippo Websites verstrekt deze informatie, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.
Top